ప్రేమ్ చోప్రా సందేశం సానుకూలత

 

హే వైపు:

"పాజిటివేషన్ల యొక్క అతిశయోక్తి అద్భుతమైనది, నేను తీసుకున్నాను, మీరు కూడా తీసుకుంటారు"