లైసెన్సులు & రిజిస్ట్రేషన్లు

సిన్ నం.

U01200DL2020PTC366862

పన్ను గుర్తింపు :

AATCA7574K

తాన్:

DELA58643E

దిగుమతి ఎగుమతి లైసెన్స్:

Deliecpapply00009475am21

FSSAI లైసెన్స్:

13321001000695

GST No.:

07AATCA7574K1ZV

యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫెడరల్ టాక్స్ ఐడి:

20204612412