പോസിറ്റിവിവേഷന് പ്രേം ചോപ്രയുടെ സന്ദേശം

 

ഹേയ് സൈഡ്:

"പോസിറ്റിവീവുകളുടെ സൂപ്പർകേഷൻ അതിശയകരമാണ്, ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും"