ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം

പോസിറ്റീവ് ജെംസ് ഒരു ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത ബ്രാൻഡാണ് & 100% സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആകസ്മികമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാങ്ങലിനെ തികച്ചും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ശരിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും.

ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ 95% ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓർഡറുകൾ നിരക്ക് നിലനിർത്തുന്നു. അർത്ഥം, ഓരോ 100 വാങ്ങുന്നവർക്കും, 95 വീണ്ടും വാങ്ങാൻ വരുന്നു.

ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം # ഉപഭോക്താവ്_ # ആദ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി.