ಪಾಸಿಟಿಜೆಮ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? 
ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಂಡ

ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.